ΑΒΕΡΩΦ

Διαδικτυακό Θωρηκτό

 • Ἡ Ἱστορία,ΔΕΝ ἀλλάζει !

 • Ἡ Μακεδονία εἶναι Ε Λ Λ Α Δ Α

 • Πρόσφατα άρθρα

 • Kατηγορίες

 • Υπέρ της ζωής, κατά των εκτρώσεων

 • ΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

 • Η ΒΟΡ.ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 • Ἀπό τήν Φλωρεντία,στήν ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

 • ΜΕΤΑΜΟΥΣΕΙΟΝ – Θ/Κ «Γ.ΑΒΕΡΩΦ»

 • Μαθαίνουμε…

 • ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

 • ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΝ

 • ΝΕΩΤΕΡΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ «ΗΛΙΟΥ»

 • ΜΕΓΑ ΛΕΞΙΚΟΝ (Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ)

 • ΛΕΞΙΚΟΝ ΗΣΥΧΙΟΥ

 • ΛΕΞΙΚΟΝ «LIDDEL-SCOTT»

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ

 • ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

 • 324 – 1453

 • ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ

 • 1 8 2 1

 • Ἀπομνημονεύματα Ἡρώων τοῦ 1821

 • Ὁ ΕΛΛΗΝΟ – ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ τοῦ…

 • ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ (1904-8)

 • ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ’12- ’13

 • ΤΟ ΠΝ ΤΙΜΑ ΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ

 • Α’ ΠΠ (1914-18)

 • Μ.ΑΣΙΑ (1919-22)

 • O X I (1940-41)

 • ΙΩΑΝ.ΜΕΤΑΞΑΣ

 • ΕΑΡΙΝΗ ΕΠΙΘΕΣΙΣ (9-24 Μαρ.1941)

 • Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΝ (1941)

 • Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (1941)

 • Β’ ΠΠ (1 9 4 1 – 4)

 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ Θ/Κ «ΓΕΩΡ. ΑΒΕΡΩΦ»

 • ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ

 • ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

 • ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ

 • ΕΓΕΡΤΗΡΙΟΝ ΣΑΛΠΙΣΜΑ

 • Πρόσφατα σχόλια

  Ελένη Στάϊκου, μιά η… στη Ελένη Στάϊκου, μιά ηρωίδα της…
  Η κυρά της Ρω (Δέσπο… στη Η κυρά της Ρω: Η ιστορία της γ…
  Μέλια στη Νοοτροπίες υποψηφίων…
  Konstantinos Malafan… στη Νοοτροπίες υποψηφίων…
  Μέλια στη Αβέρωφ: Έντεκα χρόνια στη θάλα…
 • Ὁ Γκρεμιστής Κωστῆ Παλαμᾶ

 • Θ/Κ «Γ. ΑΒΕΡΩΦ» ΣΗΜΑ 3 Δεκ.1912

 • ΟΡΚΟΣ ΕΦΗΒΩΝ

 • ΟΡΚΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ

 • ——————————

 • ΦΟΡΕΣΙΕΣ καί ΑΡΜΑΤΑ τοῦ ’21

 • Η ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΝΥΚΑ (1838)

 • ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ (1974) …ἡ ταινία

 • ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑΙ ΩΜΟΤΗΤΕΣ

 • Μία ἀνοικτή πληγή Μνήμης 1914-23

 • Η ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ

 • ——————————

 • Ζημίαι τῶν ἀρχαιοτήτων έκ τοῦ πολέμου καί τῶν στρατευμάτων κατοχῆς (1946)

 • Ο ΦΙΛΕΛΛΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ

 • ΘΑ ΑΝΟΙΞΗι Ο ΦΑΚΕΛΛΟΣ ;

 • ΑΘΑΝΑΤΟΙ !!!

 • 1944-49

 • ΑΓΕΛΑΣΤΟΣ ΠΕΤΡΑ

 • ΣΕΜΝΩΝ ΘΕΩΝ

 • ΟΙ ΤΥΜΒΩΡΥΧΟΙ ΤΩΝ ΘΕΩΝ

 • ΔΙΟΛΚΟΣ,ΓΙΑ 1500 ΧΡΟΝΙΑ

 • ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 • ΟΧΙ ΣΤΟ ΤΖΑΜΙ

 • M.K.I.E.

 • Γιά ἀποπληρωμή ἐξωτ.χρεῶν,μόνο…

 • Ἡ ἔξοδός μας,εἶναι ἡ Κ_ _ _ά _α τους !

 • ΜΗΝ ΑΝΗΣΥΧΕΙΣ…

 • INSIDE JOB

Κυριακή Β´ Νηστειών: «Τα τέσσερα στάδια προς την θέωση»

Posted by Μέλια στο 15 Μαρτίου, 2020

.

 Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων

«Ἔρχονται πρός αὐ­τόν παραλυτικόν φέ­ρον­τες αἰρόμενον ὑπό τεσσάρων».

Δευτέρα Κυριακή τῶν Νηστειῶν καί ἡ Ἐκ­κλη­σία μας προβάλλει  δύο θαύματα. Τό πρῶτο εἶ­ναι τό θαῦμα τῆς θε­ρα­πείας τοῦ πα­ρα­­λυ­τικοῦ, πού μᾶς πα­ρουσίασε ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή. Τό δεύτερο θαῦμα εἶ­ναι τό θαῦμα τῆς θεώ­σεως τοῦ ἀνθρώπου, τό ὁποῖο προβάλλει τιμῶ­ν­τας αὐτή τήν Κυριακή τή μνήμη τοῦ πολλά ἀγωνισθέντος ὑπέρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων καί τῆς θέας τοῦ ἀκτίστου φωτός, ἁγίου Γρηγο­ρίου τοῦ Παλαμᾶ, ἀρ­χι­ε­πισκόπου Θεσσαλο­νί­κης τοῦ θαυματουρ­γοῦ.

Καί παρότι τά δύο θαύ­­ματα δέν φαίνεται νά συνδέονται μεταξύ τους, διότι σέ μία ἐπι­πό­λαιη προσέγγιση τό πρῶτο ἀφορᾶ τό σῶμα καί τό δεύτερο τήν ψυ­χή τοῦ ἀνθρώπου, στήν πραγματικότητα συνδέ­ον­ται στενά. Διότι ἡ θε­ραπεία τοῦ παραλύτου πραγ­μα­­τώνεται μέ τούς λό­γους τοῦ Ἰησοῦ: «Τέ­κνον ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου». Καί ἡ προσ­φώνηση αὐτή τοῦ Χρι­στοῦ πρός τόν παρά­λυ­το δείχνει ὅτι καί αὐ­τός ἀπολαμβάνει τήν ἰδι­ό­τητα τοῦ τέκνου τοῦ Θεοῦ, ὅπως καί ἐκεῖ­νος ὁ ὁποῖος ἀγω­νί­ζεται διά τῆς προσευ­χῆς καί τῆς καθάρσεως τοῦ νοός νά δεχθεῖ τήν ἔλλαμψη τοῦ θείου φω­τός.

Kι ἄν τό πρῶτο θαῦμα ἔγινε ἐφικτό, γιατί τέσ­σερις ἄνθρωποι σήκω­σαν στά χέρια τό φο­ρεῖο τοῦ παραλυτικοῦ καί ἄνοιξαν τή στέγη τοῦ σπιτιοῦ μέσα στό ὁποῖο βρισκόταν ὁ Χρι­στός γιά  νά τόν φέρουν ἐνώπιόν του, κα­ταβά­λο­­ν­τας ὑπεράν­θρωπη δη­­λαδή προσπάθεια, ἀνά­­λογη προσπάθεια ἀπαιτεῖ καί τό δεύτερο θαῦμα, τό θαῦμα τῆς θε­ώσεως τοῦ ἀνθρώ­που.

Ἡ ἀναλογία με­ταξύ τῶν δύο αὐτῶν θαυ­μά­των κάνει ἰδιαίτερα ὠ­φέ­λιμο τό νά ἀκούσου­με τόν ἴδιο τόν ἅγιο Γρη­­­γόριο τόν Παλαμᾶ τί λέγει ὁμιλῶντας αὐ­τή τήν Κυριακή στό ποί­μνιό του στή Θεσσα­λο­­νίκη πρίν ἀπό 650 πε­­ρίπου χρόνια.

Ἀναφερόμενος, λοι­πόν, στό θαῦμα τῆς θε­ραπείας τοῦ παραλυτι­κοῦ ὁ ἅγιος Γρηγόριος δίδει μία ἀλληγορική ἑρ­μηνεία στούς τέσσε­ρις ἀνθρώ­πους πού με­τέ­φεραν τόν παραλυ­τι­κό ἐνώ­πι­ον τοῦ Χρι­στοῦ.

«Κάθε ἄνθρωπος πού ἀγαπᾶ τίς ἡδονές», λέ­γει ὁ ἅγι­ος, «κεῖται πα­ρά­λυτος στήν ψυχή ἐπί τῆς κλί­νης τῆς ἡδυπα­θεί­ας καί νομίζει ὅτι ἀπο­λαμ­βά­νει τήν ἄνε­ση. Ὅταν ὅμως ἀκούσει τίς εὐαγ­γελικές παραι­νέ­σεις, κα­­τανοήσει τήν κατά­στασή του καί με­τα­νοή­σει, τότε φέρεται πρός τόν Κύριο, ὑπό τῶν τεσσάρων τούτων αἰ­­­ρό­μενος». Καί συνε­χί­ζει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ἐ­ξηγῶντας ποιοί εἶναι αὐ­τοί οἱ τέσσερις. «Εἶ­ναι», λέγει, «ἡ οἰκεία κατάγνωσις, τῶν προη­μαρτημένων ἡ ἐξαγό­ρευ­­σις, ἡ ὑπόσχεσις πρός ἀποχήν εἰς τό ἑξῆς τῶν κακῶν, καί ἡ πρός Θεόν δέησις». Εἶναι δη­λαδή ἡ συνειδοποίη­ση τῆς ἁμαρτωλότητός μας, ἡ ἐξομολόγηση τῶν ἁμαρτιῶν μας, ἡ ὑπόσχεση ὅτι θά ἀπέ­χου­με στό ἑξῆς ἀπό τήν ἁμαρτία καί ἡ προ­σευ­χή.

Αὐτά τά τέσσερα στά­δια μέ τά ὁποῖα παραλ­λη­λίζει ὁ ἅγιος Γρη­γό­ριος ὁ Θεολόγος τούς ἀν­θρώπους πού μετέ­φε­­­ραν τόν παραλυτικό συμβάλοντας στή θε­ρα­πεία του, εἶναι, ἀδελ­φοί μου, αὐτά, πού θά μπο­ροῦσαν νά ὁδηγή­σουν καί μᾶς νά ζή­σου­με ἕνα θαῦμα στή ζωή μας. Ὄχι τό θαῦμα τῆς ἀπαλ­λαγῆς μας ἀπό τή σωματική μας παραλυ­σία, διότι δέν πάσχουμε ἀπό τέτοια, ἀλλά τό θαῦ­μα τῆς καθάρσεως τοῦ νοός καί τῆς ψυχῆς μας, ὥστε νά μπορέ­σουμε νά βαδίσουμε καί ἐμεῖς τόν δρόμο πρός τή θέωση.

Ἀπό αὐτά τά στάδια πέ­­ρασαν καί ἀνέβηκαν καί ὅλοι οἱ ἅγιοι καί οἱ θεοφόροι πατέρες πού ἀξιώθηκαν νά γίνουν μέ­­­­τοχοι τῆς θείας ἐλ­λάμ­ψεως καί γι᾽ αὐτό ἀξίζει, ἀδελφοί μου, ὄχι μόνο νά τά προσέξουμε καί νά τά ἀκο­λουθή­σου­­με γιά νά ἀπαλ­λα­γοῦμε καί ἐμεῖς ἀπό τήν ψυχική παραλυσία ἀπό τήν ὁποία κινδυ­νεύ­ου­με, καθώς ζοῦμε σέ ἕνα περιβάλλον στό ὁποῖο, παρά τήν κρίση πού ἐπι­­­κρατεῖ, ἡ ἕλξη τῶν ἀνέσεων καί τῶν ἡδο­νῶν τοῦ βίου εἶναι ἰσχυ­ρότατη.

Γι᾽ αὐτό ἄς ἀκο­λου­θήσουμε αὐτά τά τέσ­­σερα βήματα· ἄς συνει­δη­τοποιήσουμε τήν ἀδυ­­­ναμία μας, ἄς ἐξο­μολογηθοῦμε τίς ἁ­μαρ­τίες μας μετα­νοῶ­ν­τας εἰλικρινά καί ὑπο­σχό­μενοι ὅτι δέν θά ἐπα­να­λάβουμε τά ἴδια σφάλ­ματα καί θά ἀγω­νι­ζόμαστε νά ἀποφεύ­γου­με μέ κάθε τρόπο τήν ἁμαρτία, καί ἄς συνδε­θοῦμε μέ τόν Θεό διά τῆς προσευχῆς, ὥστε νά μᾶς ἀξιώσει μέ τή χά­ρη του νά ζοῦμε πάντοτε ἐν πνευματικῇ ἐγρη­γόρ­σει καί νά ἀξιω­θοῦ­με καί ἐμεῖς, διά πρε­σβει­ῶν καί τοῦ τι­μω­­μέ­νου μεγάλου δι­δα­σκά­λου καί θεολόγου τῆς Ἐκκλησίας μας ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, τῆς θέας τοῦ προσώπου τοῦ Θε­οῦ στήν οὐράνια βασι­λεία του.

Πηγή: Με παρρησία…

.

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: